BUTOKUKAI GERMANY e.V. | Traditionelle Kampfkünste
| SHORINJI RYU KARATE DO | KOBAYASHI RYU KARATE DOOKINAWA KOBUDO | TAI CHI | CHI KUNG | 

Das Gradierungssystem des BUTOKUKAI GERMANY und KOKUSAI BUTOKUKAI

Mudansha | Schülergrade

5. Kyu | Go Kyu | 5-6 Monate Unterricht

4. Kyu | Yon kyu | 5-6 Monate nach 5. Kyu
insgesamt 10-12 Monate

3. Kyu | San kyu | 5-6 Monate nach 4. Kyu
insgesamt 15-18 Monate

2. Kyu | Ni kyu | 5-6 Monate nach 3. Kyu
insgesamt 1,5-2 Jahre

1. Kyu | Sho kyu | 5-6 Monate nach 2. Kyu
insgesamt 2-3 Jahre


Bei allen genannten Zeiträumen wird ein intensives Studium vorausgesetzt.


Yudansha | Meistergrade

1. Dan | Sho dan | 1 Jahr nach 1. Kyu
insgesamt 3-5 Jahre | Mindestalter 18 Jahre

2. Dan | Ni dan | 2-3 Jahre nach 1. Dan
insgesamt 5-8 Jahre

3. Dan | San dan | 2-4 Jahre nach 2. Dan
insgesamt 7-12 Jahre

4. Dan | Yon dan | 3-5 Jahre nach 3. Dan
insgesamt 10-17 Jahre

Kodansha - Meistergrade
5. Dan | Go dan | 3-5 Jahre nach 4. Dan
Geistiger Meister, Kokoro
insgesamt 13-22 Jahre

6. Dan | Roku dan | 5-6 Jahre nach 5. Dan
Geistiger Meister, Kokoro
insgesamt 18-28 Jahre

7. Dan | Shichi dan | Ehrengrad
6-7 Jahre nach 6. Dan
Großer geistiger Meister, Iko Kokoro
insgesamt 24-35 Jahre

8. Dan | Hachi dan | Ehrengrad
7-8 Jahre nach 7. Dan
Großer geistiger Meister, Iko Kokoro
insgesamt 31-43 Jahre

9. Dan | Kyu dan | Ehrengrad
Großmeister
insgesamt mind. 39 Jahre

10. Dan | Ju dan | Ehrengrad
Großmeister
insgesamt mind. 47 Jahre


Bei allen genannten Zeiträumen wird ein intensives Studium vorausgesetzt.

E-Mail
Anruf